Home

Rekreační funkce krajiny

Chráněné krajinné oblasti. Chráněné krajinné oblasti jsou v zákoně č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny definovány jako rozsáhlá území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů, s hojným zastoupením dřevin, popřípadě s dochovanými památkami. 2. Rekreační funkce krajiny 2.1. Pojetí rekreační funkce krajiny Pojem funkce krajiny vysvětlují například Löw, Míchal (2003, s. 74): Antropocentrický pohled vždy očekává od krajiny určité kladné působení na člověka-uživatele, označované jako funkce. Podle míry plnění předpokládaných funkcí (, tj Šumava) Zemědělská krajina Městská krajina Rekreační krajina Funkce: další úkol Úkol č. 7 test knihovna Uveď konkrétní příklady krajin (podle stupně přeměny lidskou společností) v České republice: Harmonické krajiny Degradované krajiny Devastované krajiny KNIHOVNA Krajinná sféra - geografický obal země Jeden. rekreační funkce ap.). Funkce lesa •Členění funkcí lesa je v ČR zakotveno v lesním zákoně, jež podle převažujících součásti kulturní krajiny (funkce krajinotvorná), jakož i v působení lesů jako původní přirozené složky přírodní krajiny (funkce ochranářská, např. v rezervacích).. Podle funkce se krajina dělí na výrobní (průmys­lová,zemědělská,ze­mědělskoprůmys­lová,lesohospo­dářská atd.),obytnou a rekreační.Poly­funkční krajiny plní více funkcí najednou.Některá spojení,např.vý­robní a obytná,nejsou ideální pro život člověka a mohou nadměrně zatěžovat i životní prostředí

Chráněné krajinné oblasti - Ministerstvo životního prostřed

 1. Funkce krajinných prvků estetická a rekreační: jak krajina působí na člověka, možnosti odpočinku a rekreace; ochrana přírody a krajiny: významné krajinné prvky, význam CHKO, NP aj. protipovodňová: ochrana krajiny před povodněmi a jejich následky (náklady na protipovodňová opatření přírodního a přirozeného.
 2. Hlavními environmentálními funkcemi jsou funkce zdravotní (rekreační, léčebná, hygienická), funkce ochrany přírody a krajiny, jakož i funkce vodohospodářské v ochraně vodních zdrojů a v ochraně krajiny před vodním živlem. Funkce lesů zdravotní působí v životním prostředí člověka či šířeji v krajinném prostředí k podpoře zotavení a osvěžení lidského organismu (funkce rekreační), mají účinky léčebné (funkce léčebná) nebo přispívají k.
 3. Kromě produkční funkce, tedy jako zdroj obnovitelné, ekologicky šetrné suroviny - dřeva, musí lesy uspokojovat stále rostoucí nároky na mimoprodukční, tzv. veřejné funkce, tzn. na funkci vodohospodářskou, půdoochrannou, krajinotvornou, klimatickou, rekreační
 4. Rozvíjena je estetická a rekreační funkce lesaː jsou stavěna a udržována odpočívadla, síť studánek, lesních palouků a průhledů do krajiny, budovány jsou zpevněné cesty a naučné trasy, kolem cest na příhodných místech udržovány výstavky esteticky hodnotných stromů. Lesnický Slaví

Vznik a vývoj krajiny - Zeměpis - Maturitní otázk

Krajinné prvky (Životní prostředí, eAGRI

 1. Od počátku 20. století se rozvíjel turistický ruch a rekreace a do popředí se stále více dostávala rekreační funkce krajiny. Prášily měly dva hostince, studentskou noclehárnu, četnickou stanici, českou a německou školu, lékařskou ordinaci, koupaliště
 2. uje rekreační funkce
 3. Specifika těchto staveb vyplývají z povahy lesního prostředí, z celospolečenského zájmu na plnění mimoprodukčních funkcí lesa (především funkce vodohospodářské, vodoochranné a půdoochranné či rekreační) a z často úzkých vazeb těchto staveb na předměty ochrany přírody a krajiny
 4. Hlavními environmentálními funkcemi jsou funkce zdravotní (rekreační, léčebná, hygienická), funkce ochrany přírody a krajiny, jakož i funkce vodohospodářské v ochraně vodních zdrojů a v ochraně krajiny před vodním živlem
 5. Rekreační funkce lesa Rekreační funkce lesa je jednou z obyvatelstvem nejčastěji využívaných funkcí lesů, přestože se o ní nehovoří tak často jako třeba o funkci vodoochranné. Lidé ji přijímají zcela automaticky. Správce lesa si uvědomuje, že právě tento automatický přístup je jedním z nejobtížněji zvládnutelných a že význam této funkce do... Číst více..

Funkce lesa MeziStromy

rekreační funkce lesa • výstupy z projektu budou využitelné pro další výzkum v oblasti kvantifikace a hodnocení funkcí krajiny a pro praktické využití v rámci provozních činností ŠLP ML Křtiny Souhrn . Title: Snímek 1 Author: Admin Created Date Podobně je zhmotněn rekreační potenciál, např. okrasnými výsadbami dřevin uprostřed volné krajiny. To je sám o sobě problém - část výsadeb zcela náhodné druhové skladby je už předem odsouzena k zániku (borovice černá s tamaryšky v mladé olšině apod.), ale jiné přežívají a nově se stávají lokálně.

zeleň krajinná s rekreační funkcí - KR. Mimo této základní funkce mají i krajinotvornou a ekologickou funkci, jsou refugiem hmyzu, ptactva. Z hlediska vegetace jde často o plochy ve vývoji. proto jsou většinou součástí kostry ekologické stability krajiny a lze je využívat pro prvky ÚSES Rekreační využívání krajiny v praxi (garant - Ing. Jitka Fialová, MSc, Ph.D.) Rekultivace a revitalizace krajiny - DS (garant - Dr. Ing. et Ing. Miroslav Kravka) Revitalizace vodních toků (garant - prof. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr) Společenské funkce lesů - DS (garant - prof. Ing. Ilja Vyskot, CSc. Aspekty rekreační funkce lesů u ŠLP ML Křtiny 10:30 - 10:50 Diskuze 10:50 - 11:10 Přestávka na občerstvení Blok II.: 11:10 - 11:30 doc. Ing. Václav Kupčák, CSc. - pověřen zastupováním funkce vedoucího ústavu, Ústav lesnické a dřevařské ekonomiky a politiky, Lesnická a dřevařská fakulta Podle funkce se krajina dělí na výrobní(průmys­lová,zemědělská,ze­mědělskoprůmys­lová,lesohospo­dářská atd.),obytnou a rekreační.Poly­funkční krajiny plní více funkcí najednou.Některá spojení,např.vý­robní a obytná,nejsou ideální pro život člověka a mohou nadměrně zatěžovat i životní prostředí Z letmo načrtnutých možností uplatňování přírodně-ochranářské a rekreační funkce hospodářských lesů v krásné a zdravé krajině, jakou by si občané přáli a jakou si zasluhují, plynou přinejmenším tyto poznatky: - LH vždy více či méně přispívalo k vytváření biologicky vyvážené a esteticky působivé krajiny

Funkce lesů v krajině - Lesní pedagogika - Vojenské lesy a

Stanoviště č. 3: REKREAČNÍ FUNKCE LESŮ Vposledních letech je možno sledovat zvýšený zájem veřejnosti otzv. mimoprodukční funkce lesa, kam řadíme i funkci rekreační. Lidem bezprostřední kontakt s přírodou a lesem přináší celko - vou regeneraci organizmu, tolik potřebnou v dnešní přetechni-zované a uspěchané době Neudržované plochy snižují estetickou hodnotu krajiny a dochází tím ke snížení rekreační funkce krajiny. Dle kvalifikovaných odhadů je na území Zlínského kraje evidováno 4.000 ha neobhospodařované zemědělské půdy, z toho v okrese historický, a přírodně kulturní charakter krajiny, - rekreační funkce místního významu - jde o funkci, která udává úroveň podmínek pro místní rekreaci obyvatel obce, jde o měřítko kultury bydlení. Jako příklad rekreační funkce místního významu lze uvést sportoviště, cykloturistiku nebo vycházky v přírodě Produkční funkce rybníků jsou tradičně dosahovány intenzivní obhospodařováním, které zahrnuje činnosti směřující k zajištění co největší produkce hospodářsky významných druhů ryb. rekreační funkce a další. Hospodaření v souladu se zájmy ochrany přírody a krajiny, na něž lze poskytnout státní podporu.

Obnova říční krajiny v povodí Moravy Koalice pro řeky -Ing. Vlastimil Karlík Konference Voda v krajině -Naše budoucnost. (rybníky, rekreační a estetická funkce). Rozsah a charakter činnosti Region střední Moravy - Intenzivně využívaná zemědělská krajina, velké půdní bloky. V téže době také byly založeny ovocné sady a vinice. V 70. a 80. letech kulminovala intenzita těžby, ale také intenzita rekultivačních prací. Už se vytvářely ekotopy, nové reliéfy krajiny a důkladná příprava pozemků. Postupně se prosazovaly i rekultivace společenské a rekreační (autodrom, vodní plochy apod.) Dále pak posílení ochrany přírody a říční krajiny a zároveň plnění funkce rekreační. Projekt jako celek tvoří vyvážený krajinotvorný prvek, který přispívá k zlepšení estetické funkce celého území. Území říční nivy je rozčleněno na plochy čistě přírodní, přírodně - rekreační a rekreační Rada Lesnického parku Bezděz uspořádala v Doksech seminář s terénní pochůzkou na téma Rekreační funkce lesa. Zpět Cílem semináře bylo rozproudit debatu nejen o příležitostech, ale i o problémech které sebou rekreační aktivity v lese přinášejí

Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny - Wikipedi

Pojem rekreační lesy byl oficiálnězaveden lesním zákonem č.166/1960 Sb. Tento termín se velmi přibližuje termínu les příměstský, od kterého se odlišuje jen nepodstatnětím, že funkce příměstského lesa mohou být širší než jen rekreační. Oba pojmy tedy nelze zcela ztotožňova Vydavatel: ZO ČSOP Veronica, Panská 9, 602 00 Brno tel. +420 542 422 751, fax +420 542 422 752 veronica@ecn.cz, www.veronica.cz Vyšlo v květnu 2004 Rekultivace základní funkce krajiny Revitalizace ekologicky cenné, stabilní plochy Spojit... na části rekultivace uplatnit revitalizační zásady!!! zemědělská x lesnická x hydrická x rekreační x ekologická technická a biol. fáze + následná péče o pozemky a jejich využit

Funkce samovolné nám plní les již svou existencí a řadíme mezi ně funkci klimatickou, hydrickou (bilance vodního režimu), krajinně-estetickou, kulturní a zdravotně-hygienickou. Do funkcí řízených řadíme funkci produkční, vodohospodářskou, půdoochrannou, rekreační, léčebně-lázeňskou a také funkční účinky. Díky vodě, příjemnému klimatu, vysoké lesnatosti a rekreační vybavenosti zde vznikají podmínky pro postupnou proměnu těžební krajiny ve vyhledávanou rekreační oblast. Již nyní se ukazuje velký zájem o rekreační využití několika lomových jezer, například jezero Barbora na Teplicku, které hygienici dlouhodobě. Vzhledem k těsné blízkosti velkého města Most má rekultivace výsypek a vytěžených ploch v tomto území některá specifika pokud jde o společenské funkce nově vytvořené krajiny. Jezera mají mít rekreační charakter, což již plně platí pro jezero Matylda určené k provozování vodních sportů Turisticko-rekreační funkce obcí. Mapa 1:1000000. VYSTOUPIL Jiří TONEV Petr. Certifikované metodiky Rok: 2010. Typy krajinného rázu LOW Jiří CULEK Martin NOVÁK Jaroslav HARTL Pavel . Certifikované metodiky Rok: 2010. Typy přírodní krajiny KOLEJKA Jaromí 5 KONCEPCE USPOŘÁDÁNÍ KRAJINY, VČETNĚ VYMEZENÍ PLOCH A • Pro zajištění a rozvoj rekreační funkce jsou vymezeny plochy rekreace a plochy rekreace specifické. Plochy rekreace jsou vymezeny k zajištění a rozvoji podmínek cestovního ruchu a rekreačních potřeb. Plochy rekreace specifické jsou vymezeny k zajištění.

Kůrovcová kalamita otevřela výhledy do krajiny. 16.4.2019 Podpora rekreační funkce Jeseník se velmi prolíná do lesního okolí. Nedává logiku, aby lokalita po kůrovci zůstala hospodářských lesem. V nejbližších letech by les vyžadoval jen investici. Kloníme se spíše k tomu, aby investice šla do funkcí. Obec Hejná má převážně obytnou funkci, trvale se však v ní zvyšuje i rekreační funkce. Území má charakter okrajového rozvojového území a je využíváno pro individuální rekreační pobyty, zejména chalupářské rekreace ( v současnosti cca 30 rekreačních objektů ) Neudržované plochy snižují estetickou hodnotu krajiny a dochází tak i ke snížení její rekreační funkce. Dle kvalifikovaných odhadů (Studie rozvoje zemědělské výroby ve Zlínském kraji; zpracovatel VÚZE Praha, stať 12.6 ), je na území Zlínského kraje evidováno zhruba 4.500 ha neobhospodařované zemědělské. účinků sociálně-rekreační (SR) a zdravotně-hygienické (ZH) funkce. Zdravotně-hygienická a sociálně-rekreační funkce lesa je kvantifikována na ekosystémo-vém základě originální metodou Vyskot, I. a kol.: Kvantifikace a kvantitativní hodnocení celospolečenských funkcí lesů (MŽP ČR, 1999-2003)

TREK - Funkce travních ekosystémů

TREK - Funkce travních ekosystém

Jabloneček - rekreační funkce, výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů Horní Krupá - obytně rekreační funkce Boreček - jižní část výrobní funkce, severní část obytná funkce Hradčany sídlo - obytně rekreační funkce Zóna letiště Hradčany - sportovně rekreační funkce Výrobně-servisní zóna. Vodohospodářská funkce; Funkce lesa rekreační a zdravotní; Poskytování rekreačních produktů ve vlastní režii; Příklady uvedení produktů rekreační funkce lesa na trh; Kategorizace lesů z hlediska rekreačních a zdravotních; Dotace; FUNKCE LESŮ V OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY Funkce ochrany přírody; Funkce lesa. Kromě produkce dříví přispívají lesy společnosti i mimoprodukčními funkcemi lesa jako jsou funkce rekreační, půdoochranné, funkce nezbytné pro zadržování vody v krajině, čištění vzduchu, vázání oxidu uhličitého, regulace teploty a ostatní celospolečensky užitečné funkce

Chytrá krajina odolá suchu i povodním

rozvoj lázeňské funkce s podílem veřejného využívání podél osy Úšovického potoka směrem na jih. návrh veřejných lázní při areálu nemocnice. rozšíření lázeňské osy a posílení lázeňského charakteru zeleně ve městě Rekreační využití krajiny Potenciální obavy ze znehodnocení rekreační funkce Střížovického vrchu pro obyvatele (vycházkové cesty, každodenní rekreace, zimní běžkařské trasy, hry dětí apod.) vlivem výstavby lyžařské haly jsou eliminovány navrženou rehabilitací okolních přírodních neudržovaných ploch, zejména směrem k vilové zástavbě. Free library of english study presentation. Share and download educational presentations online Staří sedláci pěstovali a střídali plodiny tak, aby půda zůstala úrodná a dokázala je uživit další a další roky. Protože ale na tyto staletími ověřené zákonitosti v současnosti moc zřetel nebereme, už jsou vidět negativní dopady. A může být hůř. Iniciátoři petice to chtějí změnit, podporují už je tisíce lidí Charakteristika: Práce teoreticky osvětluje problematiku mimoprodukčních funkcí krajiny, které často v přírodě příliš nevnímáme a jsou stejně důležité jako produkční funkce krajiny. Následně se zaměřuje na mimoprodukční funkce krajiny ve vybrané oblasti Černé Ostravice

Rekreační a turistická funkce lesa :: Městské lesy

E Koncepce uspořádání krajiny 39 E.1 Prostorotvorné a funkční vazby krajiny - krajinný ráz 39 E.2 Územní systém ekologické stability 42 E.3 Produkční a rekreační funkce ploch v krajině 43 E.4 Vodní režim v krajině, protierozní opatření 46 E.5 Opatření proti povodním a jiným živelným pohromám 4 Rekreační funkce bude dále zastoupena ve všech sídlech. 4. Obec Lhenice je součástí ovocnářské oblasti. Tato jedinečná funkce v jihočeském regionu je určující pro koncepci a využívání krajiny. Další úkoly - ochrany přírody a krajiny vyplývají ze skutečnosti začlenění východní části území do CHKO Blanský le stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochrana před povodněmi, rekreace, dobývání nerostů 21 5.1.) Koncepce uspořádání krajiny 21 - vymezit plochy pro rozvoj rekreační funkce a sportovních ploch -rekreační chalup - prašnost zemědělská produkce; rekreační a estetické funkce krajiny • Naprostá většina indikátorů doporučených TEEB pro hodnocení ES nemá přímou návaznost na monetární hodnocení • Zobecnění úrovně analýzy ES pro třídy pokryvu a využití indikátorů(využití půdy/pokryvu jako proxy pro úroveň ES) 1

Krajinná ekologie - učebnice - kapitola 4

Produkční a mimoprodukční funkce půdy a její ochrana Úrod

 1. rekreační funkce Krušných hor a zkvalitnění dopravní a technické infrastruktury, bydlení a občanského vybavení b) vytvářet územní podmínky pro rozvoj dopravní dostupnosti území a přeshraničních dopravních tahů, c) vytvářet územní podmínky pro ekonomický rozvoj, zejména lesnictví, ekologického zemědělství
 2. (zák.č.114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů) BIOKORIDOR ÚZEMNÍHO SYSTÉMU EKOLOGICKÉ STABILITY KRAJINY LIKVIDACE ODPADŮ FUNKCE (urbanistická) - účel využití plochy FUNK±NÍ TYP - podrobné rozlišení účelu využití plochy v rámci dané funkce
 3. Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb. Poslední změna zákona: 1. 1. 2016. Obsah: aby se udržoval a zlepšoval jejich přírodní stav a byly zachovány a vytvářeny optimální ekologické funkce těchto území. Rekreační využití je přípustné, pokud nepoškozuje přírodní hodnoty chráněných krajinných oblast
 4. Rekreačnípotenciál rekreační potenciál území Funkce ochrany přírody a krajiny lesy na území velkoplošných ZCHÚ (NP, CHKO), lesy na území maloplošných ZCHÚ (NPR, NPP, PR, PP), lesy na území soustavy Natura 2000 (PO, EVL), přírodní parky, památné stromy, ÚSE
Hospodářské a další funkce lesa - LesWeb Brno

Funkce venkova Úvod do geografie venkova Pedagogická

nosti krajiny, při preferování konzervace dočasně nadbytečné zemědělské půdy pro možné budoucí zemědělské využití; zlepšování scenerické hodnoty a rekreační funkce zemědělské kulturní krajiny a vesnice včetně zvyšování rekreační hodnoty zemědělských vodních ploch a uchovávání národ Degradace rekreační funkce vodních ploch a vodních toků; Hodnocení důsledků soudobého trendu zemědělského hospodaření ze přispění druhotného vlivu dotační politiky státu; Dopravní a technická infrastruktura (vliv DI a TI na funkce krajiny a na její fragmentaci) Koncepci uspořádání krajiny včetně vymezení ploch a stanovení podmínek pro změny v jejich využití, územní systém ekologické stability, prostupnost krajiny, protierozní opatření, ochranu před povodněmi, rekreaci, dobývání nerostů apod (1) Ochranou přírody a krajiny se podle tohoto zákona rozumí dále vymezená péče státu a fyzických i právnických osob o volně žijící živočichy, planě rostoucí rostliny a jejich společenstva, o nerosty, horniny, paleontologické nálezy a geologické celky, péče o ekologické systémy a krajinné celky, jakož i péče o vzhled a přístupnost krajiny Rekreační a sportovní pobyt u vody. koupání, vodní sporty - stále vyhledávanější. Estetické. čistá neznehodnocená voda je oživujícím přírodním prvkem krajiny i sídlišť, a to klidné kladiny i tekoucí vody. Hygienické. mytí, splachování, kropení. Psychické. voda má uklidňující vliv

Zázemí ostravské průmyslové oblasti, jeho funkce a možnosti využití pro rekreační účely / Studie vedle všeobecnosti o geografii a výzkumu rekreační krajiny vymezuje Ostravskou průmyslovou oblast, podává stručný přehled jejího historicko-geografického vývoje, všímá si její hospodářské činnosti a vlivu této činnostina kvalitu životního prostředí a sleduje. individuu je přidělena rekreační funkce ''rekreační krajiny, zemědělství a lesnictví produkční funkce ''zemědělské a lesní krajiny a dalším lidským aktivitám funkce v těžební ''průmyslo­ vé, ''urbanisovane a dalších ''krajinách-, Většioě současnýc Turisticko-rekreační funkce obcí. Mapa 1:1000000. Publication details. Turisticko-rekreační funkce obcí. Mapa 1:1000000. Title in English: Tourist and Recreatinal funcions of municipalities (Map 1:1000000). Authors: Atlas krajiny Č

ekologickou stabilitu krajiny. S ohledem na posílení rekreační funkce prostoru Příšovice - řeka Jizera - Všeň, Ploukonice je komunikační spojení Všeň - Příšovice sledováno především pro místní dopravu a lokální přepravní vztahy. 7. Veřejná obsluha řešeného území bude i výhledově zajišťována výhradně. Změna funkce Nutno respektovat OP lesa 4 14 Pešout Milovnice, osada Želichov 1489/1 část, 1524/2, 1525 část, 74/2 Rekreační zóna, zóna krajinné zeleně Smíšená zóna, zemědělská farma Poz. 1491 je veřejné prostranství, nelze do změny zahrnout Zčásti změna funkce, zčásti nový zábor 8250 m2; v lok. č. 5 se Nutno.

ochrany krajiny je pak živelný a dlouhodobě neregulovaný růst rekreačních lokalit v severní právními předpisy a dostatečnosti zajištění rekreační funkce je zcela nedostatečné a nepřezkoumatelné. Navrhovatelka k návrhu připojila výpis z katastru nemovitostí ze dne 15. 9. 2010 Na základě uvedených vlastností se tyto funkce stávají veřejným zájmem, tj. zájmem společnosti a lze je tedy označit za společenské funkce lesa. Les tímto fakticky nabývá pro společnost na užitné hodnotě. Rekreační hodnota lesa, resp. dané lokality je konkrétním vyjádřením významu rekreační funkce pro člověka VYUŽÍVÁNÍ VOLNÉ KRAJINY ČLOVĚKEM Požadavky a potřeby revitalizace vodních toků, rekreační využití krajiny (posílení rekreační funkce) napojení mimo řešené území - ÚSES VÝZNAMNÉ HODNOTY ÚZEMÍ VÝZNAMNÉ LIMITY V ÚZEMÍ Z HLEDISKA VYUŽÍVÁNÍ KRAJINY ochranné pásmo vodního zdroje, stupeň:, 1, Hlavním z cílů aktivity Lesy jako součást krajiny a zdroj poznání je zapojit odborníky do veřejné debaty a seznamovat veřejnost s aktuálními poznatky o lesích. pro 37 % lidí je velmi důležitá rekreační funkce lesů a produkce dřeva je velmi důležitá pro 36 % respondentů. Když byli lidé dotázáni na důležitost.

Od 19.století - nárůst nároků na hospodářskou exploataci krajiny, 20.století častá kolize hospodářské a obytné funkce krajiny (zemědělství, těžba) Současnost - devastace hospodářské činnosti ustupuje, začíná narůstat rekreační využití krajiny ( rekreace někdy podstatným zdrojem příjmů HDP- alé země. homeostáze - stabilita krajiny . Kromě těchto vlastností TTP, které jsou velmi dobře využitelné v zemědělské velkovýrobě, mají TTP ještě další ekologické funkce: 1. Účinná protierozní opatření ve svažitých oblastech Louky rekreační hodnoty krajiny v celém rozsahu správního území obce jako základní kvalitu životního prostředí lidi zde žijících. Na a pro rekreační funkce ve stávajících objektech, budou vytvořeny podmínky pro turistiku a drobné služby Spíše spontánně plní popisované krajinné, vodohospodářské nebo rekreační funkce mnohá těžební jezera u nás, například v Jižních Čechách v povodí Lužnice nebo v Polabí. V sousedním Bavorsku pak existují i rozsáhlé soustavy těžebních jezer, která vznikla dle předem vytvořených plánů s cílem nejen vytěžit.

7 Produkční a mimoprodukční funkce travních - MENDEL

Další funkce poskytuje zdravý les převážně samovolně již svou existencí. Při tvorbě koncepce však LČR vycházely z předpokladu, že i o některé další funkce musí být alespoň zčásti řízeně pečováno. Např. o funkci rekreační, krajinotvornou i o zabezpečení druhové pestrosti N2d) Koncepce uspořádání krajiny 1 : 10 000 N3) Výkres veřejně prospěšných staveb, opatření a asanací 1 : 5 000 Odůvodnění O1) Koordinační výkres 1 : 5 000 O2) Výkres širších vztahů 1 : 50000 O3) Výkres předpokládaných záborů půdního fondu 1 : 5000 O3a) Výkres předpokládaných zábor bylo devět základních kategorií využití krajiny: orná půda, trvalý travní porost, zahrada a sad, vinice a chmelnice, les, vodní plocha, zastavěná plocha, rekreační plocha, ostatní plocha. Změny využití krajiny se odehrávaly nejen ve vlastních zátopových oblastech, ale i v jejich širším zázemí (do 1km)

V téže době také byly založeny ovocné sady a vinice. V 70. a 80. letech kulminovala intenzita těžby, ale také intenzita rekultivačních prací. Už se vytvářely ekotopy, nové reliéfy krajiny a důkladná příprava pozemků. Postupně se prosazovaly i rekultivace společenské a rekreační (autodrom, vodní plochy, apod.) Jedná se především o funkci půdoochrannou, klimatickou, ochranu vodních zdrojů, ale také estetickou, rekreační, nebo dokonce terapeutickou a řadu dalších. Všechny tyto funkce nabývají v poslední době na významu. Tvorba krajiny zahrnuje široké spektrum lidských činností. Zpravidla máme na mysli technicko-stavební. Největší z nich je, že svou činností nezabezpečuje jen produkci dřeva, ale vedle funkce hospodářské (produkční) přináší les lidské společnosti i funkce mimoprodukční, které se dělí na funkce lesa ochranné (vodoochranné, půdoochranné a ochrana biodiverzity) a funkce lesa sociálně-rekreační (zdravotně-hygienická.

Rekreační potenciál revitalizací vodních prvků v urbanizovaném a suburbanním prostřed zda byly obnoveny ekologické funkce, zda je systém biologicky funkční a udržitelný), krajinný úspěch (jak revitalizace přispěla k ekologické integritě regionu nebo krajiny a jak dosáhla cílů, jako je např. zvýšení druhové. Význam lesních porostů je v první řadě stabilizující prvek v ekologických soustavách, ve vazbě na hygienické, estetické a rekreační funkce. Podílí se také na obnově mnohých mimoekonomických, ale i ekonomických funkcí krajiny Společensko rekreační funkce centra se mohou odehrávat na plochách veřejných prostranství - komunikace a na plochách veřejných prostranství - zeleň. Pro sportovně rekreační aktivity jsou vymezeny zejména plochy občanského vybavení - přírody a krajiny, a za respektování souhrnných plošných požadavků. VĚDA A VÝZKUM Hlavními vědecko-výzkumnými oblastmi zájmu ústavu jsou: oblast aplikované fyziky (hydraulika, vodní stavby), oblast zpřístupňování krajiny, mechanika zemin, krajinné biotechnika aj. Ústav se dlouhodobě profiluje jako výzkumně-inženýrské vysokoškolské pracoviště, tzn. mimo výzkumné a pedagogické aktivity v řešených oborech se realizuje rovněž na. a funkce ekosystémů v NP. Směrování rozvoje sídel k souladu s jejich charakterem a okolní krajinou; preference kvality prostředí uvnitř zastavěného území před extenzivním kvantitativním růstem zastavěných ploch do okolní přírody a krajiny. Podpora obslužné a rekreační funkce OP s cílem zmírnění tlaku n

Uprostřed zemědělské krajiny obklopené zástavbou tak vznikne místo poskytující úkryt celé řadě druhů i lidem. Realizace projektu je plánována na rok 2021. Celkově jsou sledovány dva hlavní cíle: zlepšení ekologického stavu a zlepšení rekreační funkce zity krajiny ve správní území města. Sídelní funkce Sídelní funkci plní v současné době především město Mašťov a jen z malé částí sídla Dobřenec a Konice. Významnější rozvoj ploch pro bydlení se navrhuje pouze v Mašťově. V ostatních sídlech se navrhuje pouze menší rozvoj rekreační funkce, doplněným. EKOLOGICKÁ SÍŤ A MĚSTSKÉ KRAJINY Ing. Michal KOVÁŘ Ústav lesnické botaniky, dendrologie a geobiocenologie, Lesnická a dřevařská fakulta, Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, Zemědělská 3, 613 00 Brno Ageris s. r. o., Jeřábkova 5, 602 00 Brno michal.kovar@ageris.c Obytná funkce a funkce rekreační jsou dominantní. Proto se územní plán v návrhu zaměřuje na další rozvoj obytné funkce a na rozvoj podpůrné infrastruktury, hlavně dopravní (dopravní obsloužení lo-kalit, cyklistické trasy) a technické (především likvidace odpadních vod). Navrhuje se spektrum za E.6 Podmínky pro rekreační využívání krajiny 20 E.7 Vymezení ploch pro dobývání nerostů 20 funkce obytná, doplňující je funkce obslužná, výrobní a rekreační. Cílem stanovené urbanistické koncepce je, aby zastavěná území spolu se zastavitelnými plochami vytvářel

PPT - Rekultivace krajiny po těžbě uhlí PowerPointDebata o rekreačním využití Lesnického parku BezdězVyladěný krkonošský apartmán | EARCH

Digitální atlas zaniklých krajin - Šumav

zastoupením rekreační funkce. 2.2. Hlavní cíle rozvoje Rozvoj obytné funkce formou individuálního a smíšeného bydlení. Rozvoj rekreační funkce a cestovního ruchu s přihlédnutím na územní vazby na sousední obce. Stabilizace stávajících výrobních ploch a posilování zemědělské výroby Rekreační funkce řešeného území je dána především individuálním využíváním domovního fondu pro rekreační účely (rekreační chalupy). Přírůstek kapacit rodinné rekreace je možný pouze přeměnou objektů původní zástavby na rekreační chalupy. Nepřipouští se rozšiřování stávajících a vznik nových lokali Pěstební opatření pro optimalizaci souběžného plnění produkční a rekreační funkce lesa (2014-2017; TAČR TA04021541) J. Novák, M. Slodičák, D. Dušek, D. Kacálek. Hlavní řešitelské pracoviště: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i. Strnady; VS Opočn

Zajímavosti - Obec Hrádek
 • Čert překlad.
 • Karel šíp karel šíp.
 • Systém souborů gpt.
 • Perioda se kterou se měsíc dostane do uzlu se stejnou fází.
 • Jak zapojit sluchátka do pc.
 • Call of duty ww2 cz.
 • Youtube faun walpurgisnacht.
 • Mimopstruhové revíry ostrava.
 • Stavovská monarchie definice.
 • Asthenozoospermia wikipedia.
 • Kdy koupit kojeneckou lahev.
 • Lasagne pohlreich.
 • Narex epr 3520.
 • Časovač do zásuvky lidl.
 • Otekla vicka po alkoholu.
 • Hospitalizace neschopenka.
 • La fabrika herci.
 • Medojed.
 • Richard 4.
 • Misto kde se setkava atlantsky a pacificky ocean.
 • Dělitel dělenec.
 • Enter the wu tang.
 • Popelka online.
 • Nano přípravky na úklid recenze.
 • Filé v troubě.
 • Omluva klukovi.
 • Jelení skok gymnastika.
 • Zvyky v číně.
 • Sin city yellow man.
 • Varikokela po operacii.
 • Nafukovací vířivka recenze.
 • Atrofie jazyka.
 • Microsoft access wiki.
 • Příbuzní v pokolení přímém.
 • Licencování microsoft.
 • Míšní syndromy.
 • Dtest 9/2016 pdf.
 • Slepice jako domácí mazlíček.
 • Rudolf schuster.
 • Rýma a průjem u kojence.
 • Accuweather cz.