Home

Shodná zobrazení

 1. 6. ročník - 7. Shodná zobrazení 1 7. Shodná zobrazení 7.1. Shodnost geometrických obrazců Zobrazení v rovině je předpis, který každému bodu X roviny připisuje právě jeden bod X´ roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X´se nazývá obraz. Zobrazení považujeme za shodné, jestliže vzniklý obraz vzoru je shodný obrazec
 2. 3.5.1 Shodná zobrazení Předpoklady: O zobrazení jsme mluvili, než jsme zavedli funkce. Jde o takovou relaci z první množiny do druhé, p ři které každému prvku z první množiny p řiřazujeme maximáln ě jeden prvek z množiny druhé (tím je zajišt ěna jednozna čnost, když víme, kde za čínáme, je dané, kde skon číme)
 3. SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVIN Ě ZÁKLADNÍ POJMY Geometrickým zobrazením Z v rovin ě nazýváme zobrazení dané roviny na sebe, kterým každému bodu X roviny je p řiřazen práv ě jeden její bod X´. Bod X je vzor a bod X´ jeho obraz. Píšeme Z : X → X´ . Samodružný bod je to takový bod X, pro který je X´ = X
 4. Shodné zobrazení dělíme na přímou a nepřímou shodnost podle toho, zda se při zobrazení zachovává či nezachovává orientace úhlů. Aplet 3.1 Mezi základní shodná zobrazení řadíme osovou souměrnost, středovou souměrnost, posunutí a otočení

Shodná zobrazení (shodnosti) v rovině prosté zobrazení v rovině se nazývá shodným zobrazením nebo krátce shodností , právě když pro každé dva body X,Y roviny a jejich obrazy X',Y' v tomto zobrazení platí |X'Y'|=|XY| , tj Shodná zobrazení Definice: Prosté zobrazení v rovině nazýváme shodným zobrazením (shodnost), právě když pro každé dva body X, Y roviny a jejich obrazy X´, Y´ v tomto zobrazení platí: X´Y´ = XY Dělení shodností: Přímá shodnost Nepřímá shodnost Přímá shodnost Nepřímá shodnost (zrcadlový obraz) Identické zobrazení (identita) zvláštní případ shodnosti.

ZŠ Letovice

Shodné zobrazení Zobrazení Z v rovině je předpis, kdy ke každému bodu X roviny přiřazuje právě jeden bod X´ roviny. Bod X se nazývá vzor, bod X´ jeho obraz. Symbolicky zapisujeme Z: X X ′. Zobrazení v rovině nazýváme shodné zobrazení neboli shodnost právě tehdy, když obraze Shodná zobrazení. Jsou dány různoběžky p, q a úsečka MN. Sestrojte trojúhelník ABC, pro který platí: A ∈ p, B∈ q, AB je rovnoběžná s MN a |AB|=|MN|, C ∈ q a je dán úhel α SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ Definice: Prosté zobrazení f roviny na sebe se nazývá shodné zobrazení, právě když pro každé dva body A, B z roviny a jejich obrazy f(A)=A´, f(B)=B´ v rovině platí . Definice: Říkáme, že útvary U, U´ jsou shodné, právě když existuje shodné zobrazení f, v něm Shodná zobrazení (shodnost) v rovině je každé zobrazení v rovině, které má tu vlastnost, že pro libovolné body A, B této roviny a jejich obrazy A' B' platí: Samodružný bod zobrazení - je bod, který se zobrazí sám na sebe Samodružný útvar U - zobrazení, každý útvar jehož obrazem v zobrazení je týž útvar U Klasifikace shodnosti: 1

3 Shodné zobrazení - Masaryk Universit

Kategorie: 1. ročník SŠ Téma: Shodná zobrazení v rovině Pro více informací rozklikni infobox (klikni na zobrazit více). V dnešním videjku (vydaném po velmi.. Shodné zobrazení v rovině se rovněž nazývá shodnost. Z definice shodného zobrazení plyne, že každé shodné zobrazení je prosté. Speciálním případem shodného zobrazení je identické zobrazení, které každému bodu \ (X\) roviny přiřazuje ten samý bod \ (f (X) = X\). Identické zobrazení se rovněž nazývá identitou Úvodní stránka > Matematika - 7. ročník > Shodná zobrazení. Shodná zobrazení.

Applet 3.1.1 - Středová souměrnost. Středová souměrnost je přímá shodnost. Středová souměrnost je jednoznačně určena svým středem nebo dvojicí nesplývajících bodů X, X', kde bod X je vzor a bod X' je obraz bodu X.Středem souměrnosti je střed úsečky XX'.. Samodružné bod V tomto videu si vysvětlíme, co je to vzor a obraz a ukážeme si tři různé typy zobrazování: translaci (posunutí), rotaci (otočení) a zobrazování podle osy. Pak si taky řekneme, že ani jedno zobrazení nezmění velikost vzoru a že tato zobrazení nazýváme shodnými zobrazeními SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ Autor Ondřej Chudoba Jazyk čeština Datum vytvoření 10 . 11. 2012 Cílová skupina žáci 16-19 let Stupeň a typ vzdělávání gymnaziální vzdělávání Druh učebního materiálu vzorové příklady a příklady k procvičen Ze své pedagogické praxe mohu říci, že shodná zobrazení dělají mnohým žákům ve střední škole problémy. Největším kamenem úrazu je zřejmě jejich nedostatečná představivost. Mnozí nemají geometrii rádi, a tak jsem se snažila přijít na něco, co by jim při výuce pomohlo a přitom je přesvědčilo o tom, že. Zobrazení, které každému bodu roviny X přiřazuje bod X 1 ', je shodnost, zobrazení, které bodu X přiřazuje bod X 2 ', je také shodnost a jsou to jediná dvě shodná zobrazení přiřazující bodu A bod A' a bodu B bod B'. První z těchto shodností je přímá a druhá nepřímá

Geometrická zobrazení v rovině - vsb

Shodná zobrazení pracovní list Název školy: Základní škola Zaječí, okres Břeclav Školní 402, 691 05, příspěvková organizac Konstrukční úlohy (včetně úloh na zobrazení) Výborné učebnice s podrobným řešením příkladů: 1) Eva Davidová, Řešení konstrukčních planimetrických úloh (Davidová 1) 2) Eva Davidová, Konstrukční úlohy řešené shodnostmi, stejnolehlostí a výpočtem (Davidová 2 1. Shodná zobrazení v rovin ě V této kapitole si p ř ipomeneme n ě které základní informace o shodných zobrazeních v rovin ě . Shrneme nejd ů ležit ě jší pojmy a budeme se v ě novat jednotlivým druh ů m shodných zobrazení. Definice 1.1: M ě jme dán euklidovský prostor E2 =A,V2. Afinní zobrazení C. SHODNÁ ZOBRAZENÍ. 1 Zobrazení v rovině, shodná zobrazení.pdf (332,3 kB) 2 Osová souměrnost.pdf (771 kB) 3 Středová souměrnost.pdf (935,4 kB) 4 Otočení.pdf (932 kB) nová verze 2012 . 5 Posunutí.pdf (717,9 kB) nová verze 2012. 6 Stejnolehlost.pdf (1,3 MB) 7 Stejnolehlost kružnic.pdf (912,6 kB) nová verze 201

Příklady z matematiky - gymvod

Shodná zobrazení v rovině (otevře okno) Podobná zobrazení v rovině (otevře okno) Určování druhů zobrazení (otevře okno) Procvičuj. Urči typ zobrazení K postupu na další úroveň odpověz správně 3 z 4 otázek posunutí, otočení, středová souměrnost, osová souměrnost. Vzor změňte polohou bodů Můžete měnit: posunutí - vektor otočení - střed a velikost úhlu středová souměrnost - střed osová souměrnost - os SHODNÁ ZOBRAZENÍ VROVINĚ Definice: Prosté zobrazení f roviny rna sebe se nazývá shodné zobrazení, právě když pro každé dva body A, B z roviny ra jejich obrazy f(A)=A´, f(B)=B´v rovině rplatí . Definice: Říkáme, že útvaryU, U´jsou shodné, právě když existuje shodné zobrazení f, vněmž obrazem útvaru U je útvar U´, tj. f(U)=U´ Shodná zobrazení II. Soustava souřadnic V geometrii k zobrazení bodů a jednotlivých obrazců můžeme používat soustavu souřadnic. Tato soustava souřadnic nám umožňuje jednoznačně určit polohu jednotlivých bodů. Soustava souřadnic je určena dvěma navzájem kolmými přímkami (číselnými osami) x a y Shodná zobrazení. Geometrické zobrazení v rovině nazýváme shodným zobrazením (shodností), je-li každému bodu X roviny přiřazen právě jeden obraz X´tak, že pro každé dvě uspořádané dvojice[X;X´]a [Y;Y´] vzorů a obrazů platí (X'Y'(= (XY(. Každé shodné zobrazení je prosté. Přímá shodnost (Identita

Shodná zobrazení - Matematika - Maturitní otázk

Shodná zobrazení datakabinet

Úlohy procvičující shodná a podobná zobrazení a konstrukce útvarů s využitím zobrazení . Úlohy procvičující shodná a podobná zobrazení a konstrukce útvarů s využitím zobrazení . Cvičné úlohy - nácvik správné konstrukce obrazu útvaru s využitím nástrojů GeoGebry (jsou uvedené také v textu Cvičné úlohy Shodná zobrazení 3.74MB. Přihlášen. E-mail. Heslo. Nový uživatel Zapomenuté heslo. Poslední změny. Novinky na email. Nechte si zasílat novinky přímo do Vaší emailové schránky. Vložením emailové adresy souhlasíte s podmínkami o zpracování osobních údajů Shodná zobrazení - zde Věty o shodnosti trojúhelníků - zde Zlomky - zde. Úvodní stránka; Videonávody - seznam; Matematika - 5.ročník; Matematika HEJNÝ.

5 Shodná zobrazení v rovinì Nejbì¾nìj¹ími zástupci a nních zobrazení ve ¹kolní matematice jsou shodná a po-dobná zobrazení. Tìmi se teï budeme podrobnì zabývat. Nejprve shodnými zobra-zeními, potom podobnými. Ji¾ víme, ¾e pokud se omezujeme na zobrazení v rámc Geometrická zobrazení - definice, shodná a podobná zobrazení Posunutí - definice a vlastnosti, Apolloniova úloha Bpp (varianta rovnoběžky) Otočení - definice a vlastnosti, konstrukce rovnostranného trojúhelníka z daných prvků; Středová souměrnost - definice a vlastnosti, konstrukce úsečky z daných prvk Shodná zobrazení - p říklady k procvi čení 1. Narýsuj kružnici k(S; 3cm), p římku p a bod E (viz obrázek). Dále sestroj úse čku KP tak, aby bod K ležel na kružnici k, bod P na p římce p a bod E byl st ředem této úse čky. Pokud podmínky úlohy spl ňuje více úse ček, vhodn ě je ozna č (K 1P1, K 2P2 apod.). Návod: S(E

SZŠ a VOŠZ Zlín® Kabinet MAT předkládá prezentaci - ppt

Shodná zobrazení

15. Shodná zobrazení v rovině, podobnost a stejnolehlost, Euklidovy věty PODOBNOST A STEJNOLEHLOST, EUKLIDOVY VĚTY 2. ČÁST MAT.OT.Č. 15: SHODNÁ ZOBRAZENÍ V ROVINĚ, PODOBNOST A STEJNOLEHLOST, EUKLIDOVY VĚTY PODOBNOST KDE LÁTKU NAJDETE Kapitola Základy planimetrie v cca 4. nebo 5. sešitě asi v půlce 2. ročníku. TEORIE Podobné zobrazení nazýváme každé zobrazení v rovině. zobrazení, Wagnerovo zobrazení, Winkelovo zobrazení), nepravá válcová zobrazení Normální (polární) poloha - konstrukční osa roviny, válce či kužele je shodná se zemskou osou. V této poloze je běžné použití válcového a kuželového zobrazení, azimutální vzácně (pro polární oblasti)..

Vnímání a organizace prostoru – aktivity – OP VVV – SC1

Shodná zobrazení v rovině Shodnost a podobnost

Shodná zobrazení v rovině - YouTub

Geometrická zobrazení - Univerzita Karlov

Shodná zobrazení v rovině Shodné zobrazení v rovině - přiřazuje každé úsečce AB úsečku A´B´ stejné délky. Přímá shodnost Nepřímá shodnost Přímé shodnosti: značíme: středová souměrnost S identita I posunutí (translace) T otočení (rotace) R Nepřímá shodnost: značíme: -osová souměrnost O Středová souměrnost se středem S. každému bodu X ≠ S. Podobnosti nazýváme každé zobrazení v rovině takové, že existují reálná čísla k >0, takže pro libovolné body AB dané roviny a její obrazy , kde k - poměr podobnosti k = 1 - shodná zobrazení Dva geometrické útvary jsou podobné právě tehdy, když existuji podobné zobrazení v němž jeden útvar je obrazem druhého útvaru Shodná zobrazení Příklad: Vypočtěme matici Z zobrazení Z, které vznikne složením a) oto čení kolem počátku o úhly α; −α, tj Z =RR−αDα b) posunutí o vektory v; −v, tj.Z =TT−vvD c) osové souměrnosti Oy s osovou souměrností Oy.Z =OOyyD b) 11 1

SHODNÁ ZOBRAZENÍ V R O VINÌ 14 1.8 Sho dnosti pøímé a nepøímé V ìta 19. a) Pøímou shodnost lze r ozlo¾it v sudý poèet osových soumìrností, nepøímou lichý osových soumìrností. b) Slo¾íme-li dv ì sho dnosti pøímé nebo sho dnosti nepøímé, dostaneme sho dnost pøí-mou; slo¾íme-li sho dnost pøímou a nepøímou. Shodná zobrazení 4 - osová souměrnost Příprava k maturitě 6 - Planimetrie a Stereometrie . Koupit za 320 Kč . Toto video patří do placené části kurzu. Kupte si kurz za 320 Kč a získejte přístup ke všem 73 videím, která jsou v kurzu obsažena. Koupit kurz . Obsah kurzu . Lekcí v kurzu. 73 6. Množina bodů dané vlastnosti 1 - Osa úhlu, osa úsečky, osa pás

Shodná zobrazení :: Výuka matematiky a angličtin

6. Určete, které zobrazení v prostoru A2je dáno rovnicemi x′ = x+3, y′ = y − 5 a napište symbolické vyjádření tohoto zobrazení. 7. Určete, analytické vyjádření posunutí o vektor ~u = (7,−3,1) v prostoru A3. K danému posunutí určete též rovnice inverzního zobrazení. 8 Shodná zobrazení ve středoškolských učebnicích po roce 1860 . Cílem diplomové práce je zachytit vývoj výuky o shodných zobrazeních v českých zemích od roku 1860. Při vyhodnocování tohoto vývoje je vycházeno z učebnic matematiky, které se v jednotlivých úsecích daného časového období, používaly

nástěnka třídy 5

Geometrická zobrazení

Při zobrazení pětiúhelníka budeme postupovat podle definice středové souměrnosti. Nejprve zobrazíme vrcholy pětiúhelníka, obrazy vrcholů nám jednoznačně určí obrazy stran pětiúhelníka Shodná zobrazení v rovin ě • jsou taková zobrazení, která zachovávají shodnost (tj. délky úse ček, velikost úhl ů) Mezi shodná zobrazení pat ří: 1. osová soum ěrnost 2. st ředová soum ěrnost 3. posunutí 4. otá čení Osová soum ěrnost • je ur čena p římkou, tzv. osou soum ěrnosti. Zobrazení bod ů A; B v. 11. a) Trigonometrie, shodnost a podobnost trojúhelníku, shodná zobrazení; 11.b) Výpočty v trojúhelníku s využitím Pyth. a Eukl. vět, velikost úhlu v obloukové míře a míře stupňové; 12. Kružnice, kruh, středový a obvodový úhel, Thaletova věta, délka oblouku kružnice; 13. Planimetrie - přímky, výpočty plochy a. 4. Shodná zobrazení . 4.1. Osová souměrnost: Opakování ze 6. ročníku - prezentace i příklady k procvičení najdete na tomto webu v sekci MATEMATIKA 6. ročník 4.2. Středová souměrnost: Prezentace seznamující s pojmem středová souměrnost, útvary souměrné podle středu, základní konstrukce ve středové souměrnosti. M7_My_Středová souměrnost.ppt (740,5 kB Shodná zobrazení Od: kennyman22* 07.01.15 22:20 odpovědí: 3 změna: 08.01.15 23:46. Ahoj, poradíte mi prosím někdo s tímto příkladem? Nevím si s ním rady z toho důvodu, že při řešení musím použít otočení. Planimetrie, 3.48 Je dán ostroúhlý trojúhelník ABC. Nad jeho stranami AC a AB jsou sestrojeny vně trojúhelníku.

Geometrie-webskriptumsylaby | ProfZobrazení produktu - SENNHEISERAktuálně

SHODNÁ ZOBRAZENÍ Druhy shodnosti posunutí (translace) - všechny body útvaru jsou posunuty stejným směrem o stejnou vzdálenost Obr. 1 otočení (rotace) - všechny body jsou otočeny kolem pevně daného bodu (středu otočení) stejným směrem o stejný úhel (úhel otočení) Obr. (SHODNÁ ZOBRAZENÍ, SHODNOST GEOMETRICKÝCH ÚTVARŮ) •Úkol: podívej se na rovinné obrazce, co myslíš, jsou shodné? Rovinné obrazce - jsou shodné, jestliže je můžeme přemístit tak, aby se kryly. Shodnost zapisujeme: ABC A´B´C´ čteme: trojúhelník ABC. Shodná zobrazení. Přímá a nepřímá shodnost. Osová souměrnost. Středová souměrnost. Posunutí.

Shodná zobrazení v rovině (video) Khan Academ

Shodná zobrazení. Sinová a kosinová věta. Výroky. Seznam témat‎ > ‎ Shodná zobrazení. U shodného zobrazení se u obrazu zachovávají velikosti stran i úhlů. Osová souměrnost Vzdálenost bodu A od osy je rovna vzdálenosti bodu A' od osy. Konstrukce pomocí pomocné přímky, která je kolmá na osu.. 7. ročník. Co nás čeká v 7. ročníku? 1. Zlomky. 2. Celá čísla. 3. Trojúhelník. 4. Shodná zobrazení. 5. Čtyřúhelník. 6. Poměr, přímá a nepřímá. Shodná zobrazení v rovině a prostoru(1).docx. 377 kB; 0. Další návrhy » Kariéra; Dobít kredit; Ulož.to Facebook. Pokud srovnáte tento kód s číslem napsaným na samotném mobilním telefonu, musí být tato čísla shodná. Pokud nejsou, znamená to, že někdo upravil informace v čipu mobilního telefonu nebo přelepil originální číslo IMEI na mobilním telefonu. V každém případě to naznačuje nejasný původ mobilního telefonu

SHODNÁ ZOBRAZENÍ. definice - shodné zobrazení převede úsečku AB (vzor) na úsečku A'B' (obraz), která má stejnou délku. samodružný bod - bod, který se ve shodném zobrazení zobrazí sám na sebe. Osová souměrnost - dána osou o - bodem vedeme kolmici k ose, vzdálenost bodu přeneseme do opačné poloroviny (kružítkem Zobrazení nazveme shodné, jestliže útvary piedstavující vzor a obraz jsou shodné. Body, které se zobrazují samy na sebe, nazýváme body samodružné. Mezi shodná zobrazení patr.: I. Identita (totožnost) Identita je shodné zobrazení, kdy vzor a obraz jsou stejné (identické) útvary. Identita (totožnost) m

SHODNÁ ZOBRAZENÍ - STŘEDOVÁ SOUMĚRNOST pracovní list.pdf Sign i Shodná zobrazení ­ posunutí a otočení K zobrazení stránky Klub ředitelů musíte být přihlášen. K souhlasu se zasíláním novinek a zajímavostí do e-mailu musíte být příhlášen. K odeslání DUMu na e-mail musíte být příhlášen. E-mailová adresa Planimetrie Shodná zobrazení Jsou to zobrazení v rovině, v nichž pro každé dva body A,B a jejich obrazy A ',B platí, že ∣A' B'∣=∣AB∣.Např.: - středová souměrnost se středem S Zobrazení které přiřazuje: a) bodu S bod S b) bodu X≠S bod X' tak, že S je středem úsečky X X' - osová souměrnost podle osy o Zobrazení, které přiřazuje

Shodná zobrazení 1 / 4 Zobrazte ve středové souměrnosti se středem S, nebo v osové souměrnosti s osou o Shodná zobrazení, osová stredová soumernost,.. Prosté zobrazení v rovine nazýváme shodným zobrazením nebo krátce shodností, práve když každé dva body X, Y roviny a jejich obrazy X', Y' (X ® X', Y ® Y') v tomto zobrazení platí │X'Y'│ = & Shodná zobrazení - osová a středová souměrnost 1. Sestroj úsečku AB; │AB│= 10 cm a sestroj její osu. 2. Sestroj libovolný Δ ABC a přímku o tak, že Δ ABC ∩ o = φ.Sestro

 • Filé v troubě.
 • Cipralex a neurol.
 • Samba sazava.
 • Měřítko výkresu 1:5.
 • Bělení zubů liberec.
 • Past na lišku.
 • Hořká sůl jak často.
 • Karty pokemon energy.
 • Mrkev v těhotenství.
 • Domácí odvlhčovač.
 • Sporáky vysočanka.
 • Fragonard katalog 2019.
 • Mimopstruhové revíry ostrava.
 • Duševní zvíře.
 • Kalové čerpadlo s řezákem.
 • Jak na balet.
 • Jak získat převozní značky.
 • Newton nanogrid.
 • Venec z brezoveho prouti.
 • Tyčový vysavač bezsáčkový síťový.
 • Střední vojenská škola hradec králové.
 • Shania twain light of my life.
 • Happy wishes los.
 • Motorová pila hecht recenze.
 • Tik v prstu na ruce.
 • Obličejová masáž proti vráskám.
 • Co s výpekem z bůčku.
 • Atf agentura.
 • Bugaboo donkey 1.
 • Ovelos kopecky.
 • Laserový epilátor levně.
 • Druhy malin.
 • Jaderna fuze novinky.
 • Jfk new york.
 • Urocentrum brno, purkyňova, brno královo pole.
 • Timberland wiki.
 • Logopedická intervence v mateřské škole.
 • Bowenova technika video.
 • Ezekiel jmeno.
 • Windows login screen wallpapers.
 • Chovatelská stanice bofilari.