Home

Systémy autorského práva

Creative commons a alternativní licenční systémy. Soudobá kritika oblasti práva duševního vlastnictví, včetně práva autorského se přenesla ke zvažování, zda jde skutečně o společensky potřebný prostředek. Vyčítán je přílišný formalismus, nadměrná kontrola a řada vedlejších efektů, které tato kontrola produkuje Autorský zákon je zkrácený název zákona číslo 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, který Parlament České republiky přijal 7. dubna 2000 a který nabyl účinnosti dnem 1. prosince roku 2000.. Tento zákon řeší autorské právo a právní problémy s ním související

Autorské právo a „noví uživatelé epravo

 1. Ochrana autorského práva stejně jako ostatních práv duševního vlastnictví nabývá stále větší důležitosti v souvislosti s fenoménem informační společnosti a možnostmi informačních technologií, včetně a zejména počítačové sítě Internet a mobilních sítí (včetně služeb na vyžádání - on-demand služeb.
 2. Dílo v oblasti IT má vždy svého autora, stejně jako jakékoli jiné autorské dílo, a tím je vždy fyzická osoba. V dnešní době se na vývoji softwaru již zřídka podílí jeden člověk, ale tím, komu zákon přičítá autorství je ten, kdo vytvořil zdrojový kód k programu
 3. autorskoprávní systémy Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: JUDr. Veronika K řes ťanová, Dr. Katedra (Ústav): Ústav práva autorského, práv pr ůmyslových a práva sout ěžního Datum vypracování práce (uzav ření rukopisu): 10.11.200
 4. Trvání autorských práv. Problematiku práv autorských a práv s nimi souvisejících upravuje zák. č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským, a o změně některých zákonů (autorský zákon). Předmětem práva autorského je dílo literární a jiné dílo umělecké a dílo vědecké, které je jedinečným výsledkem tvůrčí činnosti.

Cílem této práce bylo pokusit se zachytit vývoj autorského práva západní civilizace, rozebrat jeho nejdůležitější momenty a pomocí nich pak obsáhnout hlavní rysy kontinentálního a copyrightového přístupu v problematice autorskoprávní ochrany. Práce byla proto rozdělena do tří částí Text vychází z platného českého i slovenského práva, a protože oba autorskoprávní systémy jsou si velice podobné, tím spíše po nabytí účinnosti nového slovenského autorského zákona od 1. 1. 2016, popisuje text platný stav v obou státech společně

Autorský zákon (Česko, 2000) - Wikipedi

Autorské právo v hudbě: OSA nebo Creative Commons?

Autorské právo (anglicky copyright law) je odvětví práva, které se zabývá právními vztahy uživatelů a tvůrců tzv. autorských děl k příslušným dílům. Tvůrci mohou být například spisovatelé, hudebníci, filmaři, architekti, urbanisté a programátoři apod. Prostřednictvím autorského práva stát poskytuje autorům po jistou omezenou dobu určitá výlučná. práva autorského a práv příbuzných právu autorskému vztahujících se na satelitní vysílání a na kabelový přenos - Směrnice Rady 93/98/EHS ze dne 29. 10. 1993 o harmonizaci ochranné doby práva autorského a některých práv příbuznýc V těchto zemích se totiž místo autorského práva používá pro ochranu díla pojem copyright. U většiny z nás tento pojem evokuje známé písmeno C v kolečku, znak, který je často spojován s představou, že dotyčné dílo se nesmí kopírovat. Podobně vnímáme také informaci, že dílo je chráněno autorským právem Činnost samostatného oddělení autorského práva (kontakty) Časté dotazy Členství ČR v nejvýznamnějších mezinárodních autorskoprávních úmluvách a smlouvác

Autorské právo - JUDr

Fyzická osoba je původním subjektem autorského práva, právnická osoba (např. obchodní společnost) tuto schopnost postrádá a může tak být pouze odvozeným subjektem autorského práva (např. vykonavatelem majetkových autorských práv) Doporučená videa Jak na Internet: Autorský zákon na Internetu Distribuce digitálního obsahu Jak na přenos velkých souborů Sdílení fotografií na Internetu Uživatelské podmínky Další zajímavé články a zdroje: Autorské právo, Irena Holcová (Advocate.cz) Autorské právo, Marek Beneš (Patent na rozum) Ukradené fotografie, Jakub Chrudina (Milujemefotografii.cz) Fotografie. (1) Výjimky a omezení práva autorského lze uplatnit pouze ve zvláštních případech stanovených v tomto zákoně a pouze tehdy, pokud takové užití díla není v rozporu s běžným způsobem užití díla a ani jím nejsou nepřiměřeně dotčeny oprávněné zájmy autora. (2) Volná užití a zákonné licence, s výjimkou licence úřední a zpravodajské (§ 34), licence pro. Projekt je ve smyslu § 2 autorského zákona autorským dílem. Osobnostní práva jsou nepřevoditelná, autor se jich nemůže vzdát. Může pouze poskytnout právo dílo užít (tzv. licence). Objednatel projektu tedy může nabýt pouze tzv. práva majetková, tj. právo dílo užít způsoby, ke kterým autor poskytl licenci Další práva Touto licencí nejsou dotčena následující práva: • Volná užití díla, zákonné licence nebo jiná zákonná omezení autorského práva. • Autorova osobnostní práva; • Případná práva třetích osob k dílu samotnému nebo způsobům jeho užití, jako například práva na ochranu osobnosti a soukromí

Autorské právo v oblasti IT - SystemOnLine

 1. Autorský zákon Zákon 121/2000 Sb., autorský zákon Platnost od 12. 5. 2000 , účinnost od 1. 12. 200
 2. Dôležitým aspektom autorského práva je autorskoprávna ochrana. Túto používa každé dielo, ktoré možno podriadiť ako dielo podľa autorského zákona. Ako sa chrániť. Autor, do ktorého práva sa neoprávnene zasiahlo, alebo ktorého právu hrozí neoprávnený zásah, môže sa domáhať najmä: určenia svojho autorstva
 3. 1.2 Systémy autorského práva a jejich historie Historicky existovala řada systémů ochrany autorského práva (viz např. [1]), jejichž cílem bylo různými způsoby přiznat ochranu autorovi díla. Tyto systémy se prosazovaly postupně podle míry hospodářského rozvoje příslušného státu. Za pozornost například stojí, že.
 4. Základy autorského práva a licence Obsah 1 Úvod 2 Základy autorského práva a licence Obchodní tajemství Ochranné známky Patenty Autorské právo 3 Implementace FOSS pomocí autorského práva Permisivní licence Reciproční licence 4 FOSS licence Výběr licence Ukázky konkrétních licencí 5 Ekonomické aspekty FOSS 6 Závěr 7/4

Co je obsahem autorského práva Autorské právo k dílu vzniká okamžikem, kdy je dílo vyjádřeno v jakékoli objektivně smysly vnímatelné podobě (např. text divadelní hry, kniha, notový záznam apod.). Autorské právo zahrnuje jednak výlučná práva osobnostní, jednak výlučná práva majetková autorského práva a práv s ním souvisejících a udělování licencí pro více území k právům k užití hudebních děl online na vnitřním trhu (Úř. věst. L 84, 20.3.2014, s. 72). 13 Směrnice Evroého parlamentu a Rady 2010/13/EU ze dne 10. března 2010 o koordinaci některýc

AUTORSKÉ PRÁVO ZÁPADNÍ CIVILIZACE Historie, mezinárodní a

 1. Všeobecná úmluva o autorském právu (dále jen úmluva) je mezinárodní úmluva sjednaná a podepsaná v Ženevě dne 6. září 1952, revidována v Paříži 24. července 1971. Touto úmluvou si členské státy kladly za cíl zajistit ochranu autorského práva ve všech zemích, tak aby vyhovovala všem národům a navazovala na již existující právní platné mezinárodní systémy
 2. § 270Porušení autorského práva, práv souvisejících s právem autorským a práv k databázi (1) Kdo neoprávněně zasáhne nikoli nepatrně do zákonem chráněných práv k autorskému dílu, uměleckému výkonu, zvukovému či zvukově obrazovému záznamu,.
 3. 1.2. autor a jeho prÁva 9 1.2.1. subjekt autorskoprÁvnej ochrany 9 1.2.2. predmet autorskoprÁvnej ochrany 12 1.2.3. vznik autorskÉho prÁva a jeho trvanie 15 1.2.4. obsah autorskÉho prÁva 16 1.3. pedagÓg, Žiak a Študent ako autori 18 1.4. Škola ako nositeĽ prÁv 20 ii. autorskÉ dielo a jeho pouŽitie v Škole 22 2.1
 4. Trvání autorských práv epravo
 5. Autorské právo západní civilizace
 6. Autorské právo Patent na rozu
Policejní virus straší Čechy – Novinky

 1. Autorské právo — IPK - informace pro knihovn
 2. Licence a autorská práva Kurz rozvoje digitálních kompetenc
 3. Autorské právo - Wikipedi
Chladicí kapalina Dexoll Antifreeze G11 (zelený), 4LPřevodový olej MANNOL Dexron II automatic, 4L — DufyBoční poziční světlo oranžové QLUX — OlejeObchod
 • Varikokela po operacii.
 • Zlute kuratko.
 • The pacific.
 • Faraoni hmyz.
 • Cyklus for.
 • Kontaktní čočky klimatizace.
 • Která šelma má nejsilnější stisk zubů.
 • Iskola zs volgo.
 • Glazovaná šunka.
 • St moriz ultra dark recenze.
 • Jíme zdravě s fitrecepty 2 pdf.
 • Harmonizované značení kabelů.
 • Alonissos greece.
 • Wikipedie neruda.
 • Bily oblek pro zenicha.
 • Drožďová pomazánka zdraví.
 • Veterina praha 9.
 • Svatební přání texty krátké.
 • Evangeline lilly.
 • Jfk new york.
 • Kortikoidy na dozrání plic.
 • Prace ostrava hrabuvka.
 • Soudní moc usa.
 • Cernunnos.
 • Strip show 2017.
 • Luxurybags neverfull.
 • Prohlizeni ulic.
 • Šedý jedi.
 • Kuře albert recepty.
 • Železničář pdf.
 • Daňové přiznání online 2018.
 • Puma oblečení levně.
 • Odrezky lana.
 • Francouzské číslování podprsenek.
 • Fotbal zapasy.
 • Poštovní schránky české pošty.
 • Nej hry na android 2018.
 • Kronika jazzu.
 • Magic the gathering cestina.
 • Přibral jsem v obličeji.
 • Rychly nakladany hermelin.